ชื่อที่ได้รับจองแล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับจองชื่อ

จองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ แจ้งข้อมูลเพื่อจองชื่อนิติบุคคล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อบริษัท ภาษาไทย
ยืนยัน ชื่อบริษัท ภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ยืนยันชื่อภาษาอังกฤษ
นาย / นาง / นางสาว
ชื่อ
นามสกุล
ประเทศ
ที่อยู่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
Email
ผู้ถือบัตร
เลขที่บัตร
สถานที่ออกบัตร
วันที่ออกบัตร

telaphone

lineid

contact-png1

contact-png2